ദൈവത്തിന് സ്തുതിയെന്ന് ബിഷപ്പ് ഫ്രാങ്കോ മുളയ്ക്കൽ, പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു | Bishop Franco Mulakkal

Watch “ദൈവത്തിന് സ്തുതിയെന്ന് ബിഷപ്പ് ഫ്രാങ്കോ മുളയ്ക്കൽ, പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു | Bishop Franco Mulakkal” on YouTube

ബിഷപ് ഫ്രാങ്കോ കുറ്റക്കാരനല്ലെന്ന് കോടതി; വെറുതെ വിട്ടു | Franco Mulakkal

Watch “ബിഷപ് ഫ്രാങ്കോ കുറ്റക്കാരനല്ലെന്ന് കോടതി; വെറുതെ വിട്ടു | Franco Mulakkal” on YouTube