മുണ്ടക്കയം കൂട്ടിക്കലിൽ വെള്ളം അടിച്ചു കയറുന്ന ഭീകര ദൃശ്യം | Deepika News

മുണ്ടക്കയം കൂട്ടിക്കലിൽ വെള്ളം അടിച്ചു കയറുന്ന ഭീകര ദൃശ്യം | Deepika News

Advertisements

നോക്കിനിൽക്കെ വീടുകൾ പ്രളയമെടുത്തു | Deepika News

നോക്കിനിൽക്കെ വീടുകൾ പ്രളയമെടുത്തു | Deepika News

Advertisements

ഇടുക്കി പുല്ലുപാറയിലൂടെ ബസിൽ പോകുമ്പോൾ | Idukki Pullupara | Deepika News

ഇടുക്കി പുല്ലുപാറയിലൂടെ ബസിൽ പോകുമ്പോൾ | Idukki Pullupara | Deepika News

Advertisements

എന്റെ പൊന്നോ… എല്ലാം കൊണ്ടു പോവുകയാണല്ലോ… | Kerala Flood | Deepika News

എന്റെ പൊന്നോ… എല്ലാം കൊണ്ടു പോവുകയാണല്ലോ… | Kerala Flood | Deepika News

Advertisements